Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παρωνύμων 3.2.896.18-19 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Φίλιπποι πόλις Μακεδονίας. ὁ πολίτης Φιλιππεύς, Φιλιππηνός δὲ παρὰ Πολυβίῳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η πόλη Φίλιπποι της Μακεδονίας.