Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.78.16 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ εστης μὴ ὄντα ἐπιθετικὰ βαρύνεται, Ὀρέστης παρὰ τὸ ὄρος, Ὀφελέστης παρὰ τὸ ὄφελος, Θυέστης παρὰ τὸ θύος, Ἀκέστης. Διέστης—Παυσανίας δὲ Διάστας αὐτοὺς καλεῖ—Μακεδονικὸν ἔθνος ὡς καὶ Ὀρέστης παρ᾽ Ἑκαταίῳ Εὐρώπῃ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Διέστης, Ὀρέστης

Σχόλια: 

Τα εθνικά Διέστης και Ορέστης με τη σημαντική για τη μακεδονική διάλεκτο κατάληξη -(ε)στης.