Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.88.5 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς θις ὑπερδισύλλαβα ὀξύνεται μὴ ὄντα ὀνόματα πόλεων Αἰγυπτίων, ἀκανθίς, κολοκυνθίς, ἀγαθίς. Ἠμαθίς χώρα ἡ νῦν Μακεδονία.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἠμαθίς

Σχόλια: 

Το τοπωνύμιο Ἠμαθίς ως παλαιότερη ονομασία ολόκληρης της Μακεδονίας.