Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.158.25-159.1 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς λλος πολυσύλλαβα, ὁποίῳ φωνήεντι παραλήγει πλὴν τοῦ α, προπαροξύνεται, Μύσκελλος ὁ Κρότωνος οἰκιστής, Μάρκελλος, Ἀντίφελλος χωρίον Λυκίας, Κύριλλος, Σόφιλλος, δόριλλος, Μέγιλλος, Τήριλλος, Πέριλλος, Ἄϊλλος, Ἔπιλλος, ἀνάσιλλος, Γράστιλλος ἀρσενικῶς πόλις Μακεδονίας, ὃ καὶ διὰ τοῦ π γρά3,1.159φεται κατὰ τὴν πρώτην συλλαβὴν Πράστιλλος ὡς Εὔπολις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Γράστιλλος, Πράστιλλος

Σχόλια: 

Η πόλη Γράστιλλος της Μακεδονίας (αρσενικού γένους) και η φωνητική παραλλαγή της Πράστιλλος (εναλλαγή γ ~π).