Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.171.24-3,1.172.1  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς υμος ἔχοντα τὸ υ βραχὺ πρὸ τοῦ μος προπαροξύνεται, 3,1.172 ἔλυμος καὶ Ἔλυμος ἥρως, ἀφ᾽ οὗ Ἐλυμία πόλις Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἔλυμος, Ἐλυμία

Σχόλια: 

Κατονομάζεται πόλη Ἐλυμία της Μακεδονίας με ιδρυτή τον ήρωα Ἔλυμο.