Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Φιλέταιρος 120

Χωρίο / Κείμενο: 

Κανοῦς ἀρσενικῶς· ἔστι δὲ ἡ φωνὴ Μακεδόνων. Ἀριστοφάνης κέχρηται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

κανοῦς

Σχόλια: 

Η λ. κανοῦς ανήκει στη μακεδονική διάλεκτο.