Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.256.6, 14-15 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς να δισύλλαβα βαρύνεται, […] Πύδνα πόλις Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Πύδνα

Σχόλια: 

Η πόλη Πύδνα της Μακεδονίας.