Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.265.24-28  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Χαλάστρα πόλις Θρᾴκης περὶ τὸν Θερμαῖον κόλπον. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ "ἐν δ᾽ αὐτῷ Θέρμη πόλις Ἑλλήνων, ἐν δὲ Χαλάστρη πόλις Θρηΐκων". ὠνόμασται δὲ ἀπὸ Χαλάστρης. ἔστι καὶ λίμνη τῇ πόλει ὁμώνυμος. Στράβων δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ ( p. 330 ) Μακεδονίας αὐτὴν καλεῖ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Χαλάστρα, Θέρμη

Σχόλια: 

Η πόλη Χαλάστρα και ο γεωγραφικός της προσδιορισμός από τους αρχαίους συγγραφείς (Μακεδονία-Θράκη).