Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.273.24-25, 273.31-274.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς α συνεσταλμένον μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραληγόμενα τῇ ει διφθόγγῳ προπαροξύνεται, […] Ἀλεξάν3,1.274δρεια. πόλεις ὀκτωκαίδεκα. πρώτη ἡ Αἰγυπτία ἤτοι Λίβυσσα, ὡς οἱ πολλοί, ἀπ᾽ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου. […] τρίτη Θρᾴκης πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ, ἣν ἔκτισε πρὸ τῆς μεγάλης Ἀλεξανδρείας ἑπτακαίδεκα ὢν ἐτῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀλεξάνδρεια

Σχόλια: 

Πόλεις με το όνομα Ἀλεξάνδρεια. Μαρτυρείται και πόλη στα σύνορα Θράκης-Μακεδονίας, την οποία ίδρυσε ο Μέγα Αλέξανδρος σε ηλικία δεκαεφτά ετών.