Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.273.24-25, 278.18-25 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς α συνεσταλμένον μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραληγόμενα τῇ ει διφθόγγῳ προπαροξύνεται, […]  Ἡράκλεια πόλις Θρᾴκης ἐν τῷ Πόντῳ διάσημος. β Σικελίας. γ Λυδίας. δ Λιβύης. ε Σαρδοῦς.  Ἰταλίας. ζ Κελτικῆς. η Θεσσαλίας. θ Καρίας. ι ἐν τῷ Λυδίῳ Ταύρῳ. ια μεταξὺ Σκυθίας καὶ Ἰνδικῆς. ιβ νῆσος ἐν τῷ Καρπαθίῳ πελάγει. ιγ Συρίας. ιδ Φοινίκης. ιε Πιερίας. ι πόλις καὶ νῆσος .... ιζ Κρήτης. ιη Πισαϊκή. ιθ Καρίας, ἡ λεγομένη Ἀλβάκιος, μεσόγειος. κ πόλις πρὸς τῇ Κυμαίᾳ τῆς Αἰολίδος. κα Ἀκαρνανίας πόλις. κβ νῆσος ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ. κγ Μακεδονίας, Ἀμύντου τοῦ Φιλίππου κτίσμα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἡράκλεια

Σχόλια: 

Ο Ηρωδιανός παραδίδει δύο πόλεις με το όνομα Ἡράκλεια στη Μακεδονία: α) στην Πιερία β) στη Μακεδονία χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, την οποία ίδρυσε ο Αμύντας (πατέρας) του Φιλίππου· πρόκειται για την Λυγκηστίδα Ηράκλεια. Αναφέρονται ομώνυμες πόλεις σε άλλες περιοχές.