Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.281.3-4, 9-10 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς α συνεσταλμένον μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραλήγοντα τῇ οι διφθόγγῳ προπαροξύνεται, εὔνοια, πρόνοια, […] Περίβοια, Στενόβοια, Ἀλίνδοια πόλις Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀλίνδοια

Σχόλια: 

Η πόλη Ἀλίνδοια της Μακεδονίας (Καλίνδοια).