Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.281.3-4, 10-13 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς α συνεσταλμένον μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραλήγοντα τῇ οι διφθόγγῳ προπαροξύνεται, εὔνοια, πρόνοια, […] Βέροια πόλις Μακεδονίας, ἣν Φέρωνα κτίσαι φασίν, αὐτοὺς δὲ τὸ φ εἰς β μεταποιεῖν, ὡς Φάλακρον Βάλακρον καὶ Βίλιππον καὶ Κεβαλῖνον. ἄλλοι ἀπὸ Βεροίας τοῦ Βέρητος τοῦ Μακεδόνος. ἔστι καὶ πόλις Συρίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βέροια

Σχόλια: 

Η πόλη Βέροια της Μακεδονίας, η ίδρυση της από τον Φέρωνα. Σημαντικό χωρίο για τον συμφωνισμό της μακεδονικής: τροπή άηχων δασέων σε ηχηρά κλειστά, φ > β (Φάλακρον Βάλακρον καὶ Βίλιππον καὶ Κεβαλῖνον).