Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.281.28, 283.11  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ αια μονογενῆ μακρὸν ἔχοντα τὸ α παροξύνεται, […] Ὀρδαία πόλις Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ὀρδαία

Σχόλια: 

Η πόλη Ὀρδαία της Μακεδονίας.