Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 3,1.287.34-35  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ια ἐπὶ χωρῶν καὶ πόλεων κείμενα παροξύνεται, Λυκία, Ἀσία, Κιλικία, […] Βισαλτία πόλις καὶ χώρα Μακεδονίας ἀπὸ Βισάλτου τοῦ Ἡλίου καὶ Γῆς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βισαλτία

Σχόλια: 

Η Βισαλτία καταγράφεται ως πόλη και πριοχή της Μακεδονίας, και δίνονται πληροφορίες για την προέλευση του ονόματος