Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 288.10-14  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ια ἐπὶ χωρῶν καὶ πόλεων κείμενα παροξύνεται, Λυκία, Ἀσία, Κιλικία, […]  Ἐλιμία πόλις Μακεδονίας. Στράβων ἑβδόμῳ ( p. 326 ). ἀπὸ Ἐλύμου τοῦ ἥρωος ἢ ἀπὸ Ἑλένου ἢ ἀπὸ Ἐλύμα τοῦ Τυρρηνῶν βασιλέως. Ἀλέξανδρος δ᾽ ἐν Εὐρώπῃ Ἐλίμειον φησὶ διὰ μακροῦ τὴν μει συλλαβήν, τὴν δὲ λι διὰ βραχέος ι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἐλιμία

Σχόλια: 

Η πόλη Ἐλιμία της Μακεδονίας. Δίνονται γραμματειακές πηγές για τον γεωγραφικό προσδιορισμό της,  την προέλευση του ονόματος και τις ορθογραφικές παραλλαγές.