Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 288.21-22  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ια ἐπὶ χωρῶν καὶ πόλεων κείμενα παροξύνεται, Λυκία, Ἀσία, Κιλικία, […]  Ἠμαθία πόλις καὶ χώρα ἡ νῦν Μακεδονία.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἠμαθία

Σχόλια: 

Η Ημαθία καταγράφεται ως πόλη και ως περιοχή, παλαιότερη ονομασία ολόκληρης της Μακεδονίας.