Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.294.32, 296.12  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ νια μακρὸν ἔχοντα τὸ α βαρύνεται, κονία, πενία, […] Γαστρωνία χώρα Μακεδονίας. Θεόπομπος νδ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Γαστρωνία

Σχόλια: 

Μορφολογία φωνητική ονοματολογία γεωγραφία,  / λέξη  / τοπωνύμιο, κατάληξη -ια (<ανθρωπωνύμιο)