Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.298.18-19, 299.32 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς α μακρὸν τῇ ρι παραληγόμενα παροξύνεται, αἰθρία, κοπρία, […] Πιερία πόλις ἐν ὁμωνύμῳ χωρίῳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Πιερία

Σχόλια: 

Κατονομάζεται πόλη Πιερία στην ομώνυμη περιοχή.