Ανώνυμος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Υποτύπωσις γεωγραφίας 12

Χωρίο / Κείμενο: 

Τῆς δὲ Μακεδονίας πρὸς νότον ἐπὶ τὰς δύσεις ἡ ῎Ηπειρος κεῖται, ἐπὶ δὲ τὰς ἀνατολὰς ἡ Θεσσαλία, αἷς ὑπόκειται ἡ Ἑλλὰς

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
αβέβαιης χρονολογίας/αχρονολόγητη
Σχόλια: 

Η γεωγραφική θέση της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: