Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Φιλιππικός Β΄(6) 20

Χωρίο / Κείμενο: 

"Πῶς γὰρ οἴεσθ᾽," ἔφην, "ὦ ἄνδρες Μεσσήνιοι, δυσχερῶς ἀκούειν Ὀλυνθίους, εἴ τίς τι λέγοι κατὰ Φιλίππου κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους, ὅτ᾽ Ἀνθεμοῦντα μὲν αὐτοῖς ἀφίει, ἧς πάντες οἱ πρότερον Μακεδονίας βασιλεῖς ἀντεποιοῦντο, Ποτείδαιαν δ᾽ ἐδίδου τοὺς Ἀθηναίων ἀποίκους ἐκβάλλων, καὶ τὴν μὲν ἔχθραν τὴν πρὸς ἡμᾶς αὐτὸς ἀνῄρητο, τὴν χώραν δ᾽ ἐκείνοις ἐδεδώκει καρποῦσθαι; ἆρα προσδοκᾶν αὐτοὺς τοιαῦτα πείσεσθαι, ἢ λέγοντος ἄν τινος πιστεῦσαι οἴεσθε;

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

α. Αναφορά στο όνομα Μακεδονία στον βασιλικό τίτλο (στους προγενέστερους του Φιλίππου βασιλείς), β. Μακεδονία ως γεωπολιτική οντότητα που αντιδιαστέλλεται στις αποικίες των νότιων Ελλήνων (εδώ Ποτείδαια), γ. Χρήση του τίτλου βασιλεύ: πολίτευμα Μακεδονίας (συχνά στο Δημοσθένη υποτιμητικά σε αντιπαραβολή με το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας), δ. Ονόματα των μακεδονικών αποικιών από την προ Φιλίππου εποχή (εδώ, Ανθεμούς)