ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 106, πίν. 40

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Βιβλιογραφία: 

Feissel 1983, 73-79, αρ. 77, πίν. 40