ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 174.7, πίν. 68.8

Χωρίο / Κείμενο: 

stamp 1.1 [β]ασιλέως | [Φ]ι̣λίππου. stamp 2.1 [β]ασιλέ[ω]ς | [Φ]ιλίππου. stamp 3.1 βασιλέως | Φιλίππου. stamp 3a.1 βασιλέ[ως] | Φ̣ιλίππου. stamp 3b.1 βασιλέω̣[ς] | Φιλίππο̣[υ]. stamp 3c.1 [βασιλέ]ως | [Φιλίπ]που. stamp 4.1 βασιλέως | [Φι]λ̣ί̣ππου. stamp 4a.1 [κά]μ̣ινος | [․․․]ι̣π̣[․․]. stamp 6.1 [βασιλέως] | Φιλίππ[ου]. stamp 7.1 βασι[λέως] | Φιλίππο̣[υ]. stamp 8.1 [βασιλέως] | [Φι]λίππου. stamp 9.1 [βασι]λέω̣ς̣ | [Φιλ]ίππου.

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: