ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 87, πίν. 31

Χωρίο / Κείμενο: 

1  [β]ασιλεὺς Φίλιππος Ἀρχίππ̣[ωι χαί]│[ρ]ειν· τοῦ δοθέντος μοι ὑπομνήματος̣ π̣[αρὰ τῶν]│ [π]ε̣ρὶ Νικάνορα τὸν τετράρχην ἐκπέπομφά [σοι τὸ]│ ἀν̣τίγραφον. σ̣υνχωρῶ οὖν αὐτοῖς [τὴν] Κ̣ο[ρ]ρ̣άγου̣ [τοῦ] 5  Π̣ερδίκκου τῶν ἐγ Γ̣ρήιαι μετοί̣κ̣ων χώ̣ρα̣ν ψιλήν, [ἥν]│ [φ]ασιν εἶναι πλέθρα πεντήκ̣οντα, ἕως ἂν συντε̣│λῶσιν τὰς θυσίας ἐ[ν τῶι Ἀπ]ελλαίωι μηνί, καὶ │τὴν ἐπιστολὴν δὲ [ἀναγράψ]ας ἔχθες πρὸ τ̣[οῦ] │ ἐπιστασίου. vac. [ἔτου]ς̣ βʹ καὶ μʹ, Αὐδναίου [․] 10  β̣ασιλεῖ Φιλίππωι ὑπ̣[όμ]ν̣ημα πα̣ρὰ Νικάνο│ρος τοῦ Φιλώτου τετράρχου καὶ Θεοξένου │ [το]ῦ̣ Κ̣λειτίνου ὑπασπιστοῦ καὶ Βίλου το̣ῦ Νι│[κά]ν̣ορος λοχαγοῦ καὶ τῶν ἐν τῆι πρω̣τολοχί│[αι στρ]α̣τε̣υομένων Εὐϊεστῶν Ἀλεξάν[δ]15 [ρου τ]οῦ Προίτου καὶ Ἀντιγόνου τοῦ Ἀ│[λεξάν]δ̣ρου καὶ Νικάνορος τοῦ Ἀρμεν│[․․c.8․․․]μάχου τοῦ Κρατεύου καὶ │ [․․․c.9․․․ τοῦ] Ἀ̣ντιγόνου καὶ Ἀντι│ [— — — — — — — — — — — — — — —]

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: