ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 205

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Cormack 1942, 94, αρ. 1, πίν. 30/1