ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

EKM 1, Βέροια 181

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
ήρωες
Βιβλιογραφία: 

Cormack 1942, 96-97, αρ. 7, πίν. 30. Panayotou 1990, αρ. 692