ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 223

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Cormack 1942, 97, αρ. 9