ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 207

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Cormack 1946, 109, αρ. 8