ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 62

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θεσμοί
Βιβλιογραφία: 

Delacoulonche 1859, 263, αρ. 71 και επίσης σ. 220