ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 213

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Delacoulonche 1859, 265, αρ. 78