Φίλων Ιουδαίος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ότι ἄτρεπτον το θείον 173-174

Χωρίο / Κείμενο: 

εἰ δὲ μὴ θέλεις τὰς τῶν κατὰ μέρος ἀνθρώπων ἐξετάζειν τύχας, τὰς χωρῶν ὅλων καὶ ἐθνῶν πρός τε τὸ εὖ καὶ τὸ χεῖρον μεταβολάς· ἤκμασέ ποτε ἡ Ἑλλάς, ἀλλὰ Μακεδόνες αὐτῆς τὴν ἰσχὺν ἀφείλοντο. Μακεδονία πάλιν ἤνθησεν, ἀλλὰ διαιρεθεῖσα κατὰ μοίρας ἠσθένησεν, ἕως εἰς τὸ παντελὲς ἀπεσβέσθη.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μεταβολή της τύχης όπως προβάλλεται μέσα από το παράδειγμα της ανόδου και της πτώσης της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: