Φλάβιος Ιώσηπος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιουδαϊκοί πόλεμοι 5.460

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐν δὲ τούτῳ καὶ ὁ Ἐπιφανὴς Ἀντίοχος παρῆν ἄλλους τε ὁπλίτας συχνοὺς ἔχων καὶ περὶ αὑτὸν στῖφος Μακεδόνων καλούμενον, ἥλικας πάντας, ὑψηλούς, ὀλίγον ὑπὲρ ἀντίπαιδας, τὸν Μακεδονικὸν τρόπον ὡπλισμένους τε καὶ πεπαιδευμένους, ὅθεν καὶ τὴν ἐπίκλησιν εἶχον ὑστεροῦντες οἱ πολλοὶ τοῦ γένους.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με την καλούμενη μακεδονική στρατιά του Αντίοχου του Επιφανούς.

Θεματική περιοχή: