Ψευδο-Καλλισθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Historia Alexandri Magni, Recensio a 1.46.12

Χωρίο / Κείμενο: 

χεὶρ δὲ Μακεδονικὴ οὐκ ἔκαμε τὸν πολυσφαγῆ σίδηρον αἱματώσασα· ἀβοήθητοι δὲ Θηβαῖοι φρενοβλαβεῖς ὑπὸ Ἀλέξάνδρου διώλοντο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η έκφραση "χείρ Μακεδονική" ως μετωνυμία δηλωτική του μακεδονικού στρατεύματος.

Θεματική περιοχή: