Ψευδο-Καλλισθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Historia Alexandri Magni, Recensio a 1.46a.9

Χωρίο / Κείμενο: 

Τοσαῦτα μὲν ἱκετεύσας Ἰσμηνίας ἔπεσεν παρὰ ποσὶν Ἀλεξάνδρου βασιλέως. ὁ δὲ Μακεδὼν ὄμμα πρὸς αὐτὸν μηκύνας καὶ τοὺς ὀδόντας τοῖς ὀδοῦσι συντρίζων ὀργὴν ἀναπνέων τοῖον εἶπε τὸν μῦθον

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η έκφραση "ὁ Μακεδών" ως μετωνυμία για τον Αλέξανδρο.