Ψευδο-Λουκιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λούκιος ή Όνος 34

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐλθόντες ὁδὸν ἀργαλέαν καὶ τριῶν ἄλλων ἡμερῶν τὴν ὁδὸν ἀνύσαντες ἐρχόμεθα ἐς πόλιν τῆς Μακεδονίας Βέροιαν μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για την μεγάλη μακεδονική πόλη Βέροια.

Θεματική περιοχή: