Ψευδο-Λουκιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λούκιος ή Όνος 46

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ δὲ ὠνησάμενος θεράπων ἦν ἀνδρὸς σφόδρα πλουσίου πόλεως τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τῆς μεγίστης Θεσσαλονίκης.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για την πλούσια μακεδονική πόλη Θεσσαλονίκη.

Θεματική περιοχή: