Ψευδο-Σκύμνος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περιήγησις 618-626

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὑπὲρ τὰ Τέμπη δ᾽ ἔστιν ἡ τῶν Μακεδόνων χώρα παρὰ τὸν Ὄλυμπον ἑξῆς κειμένη, ἧς φασι βασιλεῦσαι Μακεδόνα γηγενῆ, ἔθνος τὸ Λυγκηστῶν δὲ καὶ τῶν Πελαγόνων, τῶν κειμένων ἐκεῖσε παρὰ τὸν Ἄξιον, καὶ Βοττεατῶν, τῶν τε περὶ τὸν Στρυμόνα. Ἐν τῇ μεσογείῳ δ᾽ εἰσὶ μὲν πολλαὶ πόλεις, ἡ Πέλλα καὶ Βέροια δ᾽ ἐπιφανέσταται· ἐν παραλίᾳ δὲ Θετταλονίκη Πύδνα τε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Τα όρια της Μακεδονίας και οι κυριότερες πόλεις.