Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 710.16-711.1, λ. Ωρωπός

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὠρωπός, πόλις Μακεδονίας, ἐξ ἧ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ. καὶ ἄλλη Βοιωτίας, περὶ ἧς Εὐφορίων Κλείτορι "Αὐλίς τ᾽ Ὠρωπός τε καὶ Ἀμφιάρεια λοετρά". κέκληται ἀπὸ Ὠρωποῦ τοῦ Μακεδόνος τοῦ Λυκάονος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Ωρωπός, ιδιαίτερη πατρίδα του Σέλευκου.