Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 156.7-8, λ. Βαίτιον

Χωρίο / Κείμενο: 

Βαίτιον, πόλις Μακεδονίας, Θεόπομπος εἰκοστῇ τετάρτῃ .... δύναται δὲ κατὰ τὴν τέχνην Βαιτιεύς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Βαίτιον.