Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 164.23-24, λ. Βέρης

Χωρίο / Κείμενο: 

Βέρης, πόλις Θρᾴκης, ἀπὸ Βέρητος υἱοῦ Μακεδόνος. τὸ ἐθνικὸν Βερήσιος ὡς Φαγρήσιος Ἀδρυμήσιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η Θρακική πόλη  Βέρης και η προέλευση του ονόματός της.