Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 7.7.8  (=7.326-327)

Χωρίο / Κείμενο: 

εἶτ᾽ ἐπικρατούντων ἀεί τινων κατέστρεψεν ἅπαντα (τὰ τῶν Ἠπειρωτῶν) εἰς τὴν Μακεδόνων ἀρχήν, πλὴν ὀλίγων τῶν ὑπὲρ τοῦ Ἰονίου κόλπου. καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ Λύγκον καὶ Πελαγονίαν καὶ Ὀρεστιάδα καὶ Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἐκάλουν, οἱ δ᾽ ὕστερον καὶ ἐλευθέραν· ἔνιοι δὲ καὶ σύμπασαν τὴν μέχρι Κορκύρας Μακεδονίαν προσαγορεύουσιν, αἰτιολογοῦντες ἅμα ὅτι καὶ κουρᾷ καὶ διαλέκτῳ καὶ χλαμύδι καὶ ἄλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίως· ἔνιοι δὲ καὶ δίγλωττοί εἰσι. καταλυθείσης δὲ τῆς Μακεδόνων ἀρχῆς ὑπὸ Ῥωμαίους ἔπεσε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Τα όρια της Μακεδονίας με βάση κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σχετικά με την ταυτότητα των Μακεδόνων. Χωρίο που έχει προκαλέσει πλούσια επιχειρηματολογία για την ταυτότητα της μακεδονικής-γεωγραφικά, εθνολογικά κριτήρια. (Πρβ. και 7.322, 7.325, 7.327). Στο χωρίο αυτό επισημαίνονται οι ομοιότητες Ηπειρωτών και Μακεδόνων στη γλώσσα, στην ενδυμασία και στην κόμη. Η φράση "ἔνιοι δὲ καὶ δίγλωττοί εἰσι" έχει παρερμηνευθεί από πολλούς ερευνητές, αποδίδοντας στους Μακεδόνες ιλλυρική καταγωγή. Βέβαια, στους Ηπειρώτες που κατοικούσαν κοντά στα Κεραύνια όρη υπήρχαν ανάμεικτα και στοιχεία ιλλυρικά (πρβ. ἔνιοι δὲ καὶ δίγλωττοί εἰσι, μικρές δηλ. ομάδες που κατοικούσαν τα ηπειρωτικο-ιλλυρικά σύνορα και όχι λαοί ή φυλές), όμως σε κάθε περίπτωση οι Ηπειρώτες είχαν γλώσσα και έθιμα παραπλήσια (καὶ κουρᾷ καὶ διαλέκτῳ καὶ χλαμύδι καὶ ἄλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίως) με αυτά των Μακεδόνων.