Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 7a.1.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι κατὰ Θεσπρωτοὺς καὶ Μολοττοὺς τὰς γραίας πελίας καὶ τοὺς γέροντας πελίους, καθάπερ καὶ παρὰ Μακεδόσι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Χρήση των λ. πελία/πελιός στη Μακεδονία.

Θεματική περιοχή: