Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 7a.1.11

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι Ἠμαθία ἐκαλεῖτο πρότερον ἡ νῦν Μακεδονία. ἔλαβε δὲ τοὔνομα τοῦτο ἀπ᾽ ἀρχαίου τινὸς τῶν ἡγεμόνων Μακεδόνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Ημαθία το αρχαιότερο όνομα της Μακεδονίας.