Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 7.5.7-11 (7.326)

Χωρίο / Κείμενο: 

Μετὰ δ᾽ οὖν τὴν τῶν Ἀρδιαίων καὶ Πληραίων παραλίαν ὁ Ῥιζονικὸς κόλπος ἐστὶ καὶ Ῥίζων πόλις καὶ ἄλλα πολίχνια, καὶ Δρίλων ποταμὸς ἀνάπλουν ἔχων πρὸς ἕω μέχρι τῆς Δαρδανικῆς, ἣ συνάπτει τοῖς Μακεδονικοῖς ἔθνεσι καὶ τοῖς Παιονικοῖς πρὸς μεσημβρίαν, καθάπερ καὶ οἱ Αὐταριᾶται καὶ Δασαρήτιοι, ἄλλοι κατ᾽ ἄλλα μέρη συνεχεῖς ἀλλήλοις ὄντες καὶ τοῖς Αὐταριάταις......

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Λέξη: 

(Καλλέρης, 4721)

Σχόλια: 

Γεωγραφία - εθνολογία της Μακεδονίας και των όμορων λαών