Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Σωρανός

Γυναικεία 4.2.16.1

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στράττις

απ. 32.1

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράττις

απ. 32 CAF

5ος-4ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8.1

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.5

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.4.21

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.5.7-11 (7.326)

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 11.11.5

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.20

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.11

1ος αι. π.Χ.

Σελίδες