Αίλιος Αριστείδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ῥώμης ἐγκώμιον 223.13-17

Χωρίο / Κείμενο: 

οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι οἱ πρὸ ὑμῶν δυναστεύσαντες δεσπόται καὶ δοῦλοι ἀλλήλων ἐν τῷ μέρει γιγνόμενοι καὶ νόθοι τῆς ἀρχῆς ὄντες οὕτω διεξῆλθον, ὥσπερ ἐν σφαίρᾳ τὴν τάξιν μεταλαμβάνοντες· καὶ ἐδούλευσαν Μακεδόνες Πέρσαις, Πέρσαι Μήδοις, Μῆδοι Σύροις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η εναλλαγή κυρίαρχων και υπόδουλων λαών στην ιστορία και το παράδειγμα των Μακεδόνων που πρώτα υποδουλώθηκαν στους Πέρσες και στη συνέχεια κυριάρχησαν.

Θεματική περιοχή: