Αίλιος Αριστείδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Συμμαχικός Β' 493.10-15

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ πρός γε τοῖς βοσκήμασιν οἶδε [ενν. Φίλιππος] καὶ χρυσίον τὸ ἐκ τῆς Μακεδονίας διδοὺς οὕτω τὰς πράξεις ὠνεῖσθαι, ὥσπερ τοὺς Ὀλυνθίων ἱππέας τούτων ἐπρίατο· καὶ ξύλων γε, ὥς φασιν, εὐφυῶν ἐκ τῆς Μακεδονίας, ἃ τοῖς ὑπάρχοις αὐτῶν προεῖτο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Κατάχρηση πρώτων υλών (εδώ χρυσού και ξυλείας) από τη Μακεδονία εκ μέρους του Φιλίππου.

Θεματική περιοχή: