Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 19  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ παρὰ τὸ πόλις συντεθέντα ὀνόματα προπαροξύνεται, […] Παρθενόπολις Μακεδονίας πόλις ἀπὸ τῶν θυγατέρων Γραστοῦ τοῦ Μυγδόνος υἱοῦ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Παρθενόπολις

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Παρθενόπολις και πληροφορίες για την ίδρυσή της.