Ανδοκίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Κατά Αλκιβιάδου 41.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐγὼ γὰρ πρεσβεύσας εἰς Θετταλίαν καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς Μολοσσίαν καὶ εἰς Θεσπρωτίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ εἰς Σικελίαν τοὺς μὲν διαφόρους ὄντας διήλλαξα, τοὺς δ᾽ ἐπιτηδείους ἐποίησα, τοὺς δὲ ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀπέστησα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Για τις διπλωματικές αποστολές που ανέλαβε ο Ανδοκίδης, μεταξύ άλλων και στη Μακεδονία.

Θεματική περιοχή: