Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί Αλοννήσου (7) 12

Χωρίο / Κείμενο: 

καίτοι πλείους γε ἦσαν αἱ ἐπιμειξίαι τότε πρὸς ἀλλήλους ἢ νῦν εἰσίν· ὑφ᾽ ἡμῖν γὰρ ἦν ἡ Μακεδονία καὶ φόρους ἡμῖν ἔφερον, καὶ τοῖς ἐμπορίοις τότε μᾶλλον ἢ νῦν ἡμεῖς τε τοῖς ἐκεῖ κἀκεῖνοι τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἐχρῶντο, καὶ ἐμπορικαὶ δίκαι οὐκ ἦσαν, ὥσπερ νῦν, ἀκριβεῖς, αἱ κατὰ μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν 13 δεῖσθαι συμβόλων τοὺς τοσοῦτον ἀλλήλων ἀπέχοντας. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Στοιχεία για τις κοινωνικές (επιμειξίες) και οικονομικές σχέσεις Αθήνας-Μακεδονίας κατά την προ Φιλίππου εποχή: Η Μακεδονία ως περιοχή υποτελής στην Αθήνα που απέδιδε φόρους.