Διογένης Λαέρτιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βίοι φιλοσόφων 7.7

Χωρίο / Κείμενο: 

"σὺ οὖν πειράθητι ἐκ παντὸς τρόπου συμμῖξαι μοι, διειληφὼς τοῦτο διότι οὐχ ἑνὸς ἐμοῦ παιδευτὴς ἔσει, πάντων δὲ Μακεδόνων συλλήβδην. ὁ γὰρ τὸν τῆς Μακεδονίας ἄρχοντα καὶ παιδεύων καὶ ἄγων ἐπὶ τὰ κατ᾽ ἀρετὴν φανερός ἐστι καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους παρασκευάζων πρὸς εὐανδρίαν. οἷος γὰρ ἂν ὁ ἡγούμενος ᾖ, τοιούτους εἰκὸς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνεσθαι καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους."

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Επιστολή του Αντίγονου Γονατά προς τον Στωικό φιλόσοφο Ζήνωνα σχετικά με την εκπαίδευση του μακεδόνα βασιλιά και τη σημασία της για όλο τον μακεδονικό λαό.